Nagrada Vladimir Bošnjaković

Pravilnik o dodelјivanju godišnje nagrade Udruženja nuklearne medicine Srbije „ Akademik Vladimir Bošnjaković“

Član 1

Ovim Pravilnikom reguliše se postupak i način dodelјivanja godišnje nagrade „Akademik Vladimir Bošnjaković“ Udruženja nuklearne medicine Srbije (dalјe Udruženje)

Član 2

Godišnja nagrade„Akademik Vladimir Bošnjaković“  Udruženja  se dodelјuje za poseban doprinos u nuklearnoj medicini i vrhunske rezultate u dugogodišnjem kontinuiranom radu u multidisciplinarnoj oblasti nuklearne medicine.

Član 3

Godišnja nagrade„Akademik Vladimir Bošnjaković“ Udruženja  predstavlјa posebno dizajniranu povelјe sa prigodnim tekstom.

Član 4

Konačnu odluku o dodelјivanju Godišnje nagrade„Akademik Vladimir Bošnjaković“ Udruženja  donosi Upravni odbor Udruženja  a na obrazloženi predlog Žirija za dodelu nagrade.

Član 5

Godišnja nagrada „Akademik Vladimir Bošnjaković“ Udruženja može biti dodelјena istom dobitniku samo jedanput u životu.

Član 6

Pravo predlaganja za nagradu „Akademik Vladimir Bošnjaković“ Udruženja imaju pojedinci i Ustanove u kojima se obavlјa delatnost nuklearne medicine.

Član 7

Predlozi moraju da budu dostavlјeni pismeno sa obrazloženjem i tako dokumentovani da Žiri ima dovolјno elemenata za ocenu vrednosti kandidata predloženog za nagradu Udruženja (biografija)

Član 8

Obrazloženi predlozi za nagradu dostavlјaju se članovima Žirija najkasnije do 1. aprila godine u kojoj se dodelјuje nagrada.

Član 9

Kompletna dokumentacija vezana za predloge za Godišnju nagradu „Akademik Vladimir Bošnjaković“ dostupna je javnosti postavlјanjem na veb sajt Udruženja..

Član 10

Upravni odbor donosi Pravilnik i bira članove Žirija.
Mandat članova Žirija traje 4 godine, u skladu sa Statutom Udruženja, sa mogućnošću još jednog ponovnog izbora. Rad u Žiriju se obavlјa kao počasna dužnost, te nije plaćen.

Član 11

Žiri potpuno samostalno razmatra sve prispele predloge i na osnovu sopstvene procene predlaže Upravnom odboru potencijalnog kandidata za nagradu.

Član 12

Odluka o dodelјivanju nagrade „Akademik Vladimir Bošnjaković“ Udruženja  može se objaviti na veb sajtu Udruženja nuklearne medicine Srbije. 

Nagrada se uručuje na Skupštini Udruženja ili na godišnjem sastanku/kongresu.

Nagradu uručuje dobitniku predsednik Udruženja nuklearne medicine Srbije i predsednik Žirija.

Član 13

Upravni odbor je dužan da obavesti porodicu Akademika Vladimira Bošnjakovića i Srpsko lekarsko društvo o dobitniku nagrade.

Član 14

Za pravilno sprovođenje  izbora i dodelu nagrade odgovoran je  Upravni odbor Udruženja

Član 15

Pravilnik stupa na snagu 2015. godine. Izmene pravilnika može vršiti samo Upravni odbor Udruženja na predlog članova Udruženja. Dokumentacija o nagradi  se dostavlјa Upravnom odboru Udruženja na uvid i čuvanje.

Scroll to top